iq business

cs | en

News

 • DMC will celebrate 15th birthday in 2017. A number of events in 2017 are being prepared for our clients. Click HERE for more details.
 • Our clients Olympus Medical Products Přerov and Hartmann-Rico Havlíčkův Brod presented their success in continuous improvement at TWI & Kata Summit in Hamburg. More information will follow.
 • EVENT OF THE YEAR! On November 3, 2016, we launched Czech translation of Toyota Talent book with its co-author, David Meier. We thank all presenters from Robert Bosch, Daido Metal Czech and Silon for their contribution to workshop success and Aramark for partnering in the form of excellent Japanese catering. Press release HERE. Video interview with David Meier HERE.

More News

Search

Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky společnosti DMC management consulting s.r.o., IČO: 27113671, se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále také "DMC") zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C 97246 (dále jen „DMC“) upravují vztahy založené objednávkami prostřednictvím www.dmc-cz.com, které zákazník akceptuje uskutečněním objednávky:

1Objednávka

1.1Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné.

1.2DMC neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou při registraci.

1.3DMC má právo odmítnout objednávku bez uvedení důvodu, zvláště pokud zákazník opakovaně nehradí své závazky.

1.4Ceny uvedené na www.dmc-cz.com jsou uvedeny bez DPH.

1.5Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na www.dmc-cz.com.

1.6Je-li sleva podmíněna prokázáním určitých skutečností, např. věku, studia apod., uděluje zákazník souhlas s uchováním osobních údajů v rozsahu, kterým nárok na slevu prokázal, včetně práva uchování kopií osobních a jiných dokladů.

1.7Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že osoba, která má v úmyslu objednat plnění DMC, není spotřebitelem, neuplatní se ustanovení § 1812 – 1867 občanského zákoníku.

2Reklamace, platební podmínky, stornopodmínky:

2.1Rozpor uskutečněného plnění s potvrzenou objednávkou a/nebo prezentací na www.dmc-cz.com reklamuje zákazník, jakmile je zjistí, zpravidla okamžitě v průběhu školení.

2.2Platební podmínky: Cena objednaného plnění se hradí na základě faktury se splatností 14 dní od data vystavení.

2.3Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodly na omezení povinnosti DMC k náhradě újmy vzniklé zákazníkovi v souvislosti s plněním smlouvy tak, že DMC má povinnost k náhradě této újmy, pokud ji způsobila, pouze do výše přijaté odměny; to se nevztahuje na újmu způsobenou na přirozených právech zákazníka a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

2.4DMC přijímá následující platební nástroje: bezhotovostně převodem na účet uvedený v daňovém dokladu.

3Zrušení objednávky, odstoupení

3.1Stornopoplatky: rozhodne-li se zákazník zrušit objednávku (změna účastníků školení jiným zaměstnanci téhož zaměstnavatele je možná), uhradí společnosti DMC následující stornopoplatky:

 • storno 30–15 dnů před konáním akce – 50% smluvní částky
 • storno 14–7 dnů před konáním akce – 75% smluvní částky
 • storno méně než 7 dnů před akcí – 100% smluvní částky

3.2Kromě dalších sjednaných případů může DMC odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, zvláště v případě, že zákazník:

 • neposkytuje potřebou součinnost,
 • nezaplatí řádně a včas jakoukoliv z plateb,
 • poruší jakékoliv ustanovení smlouvy a nenapraví takové porušení na první výzvu k nápravě.

3.3Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody ani na smluvní pokutu.

4Zvláštní podmínky upravující práva a povinnosti spotřebitelů

4.1Informační povinnost: Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu příslušných zákonných definic, poskytla mu DMC před uzavřením smlouvy následující informace:

 1. totožnost je uvedena v úvodním ustanovení těchto obchodních podmínek, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou následující: tel.: (+420) 702 093 921, email: info@dmc-cz.com
 2. označení služby a popis jejích hlavních vlastností: smlouvou se DMC zavazuje poskytovat spotřebiteli plnění dle objednávky včetně souvisejících služeb;
 3. cena služby, včetně všech daní a poplatků: cena je uvedena na www.dmc-cz.com, DMC je plátcem DPH;
 4. náklady na dodání: spotřebiteli mohou v souvislosti s plněním vzniknout náklady na cestovné, přepravu, poštovné, na zajištění konektivity; ceny jsou kalkulovány a sjednávány bez těchto nákladů a nese je spotřebitel;
 5. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách;
 6. údaj o době trvání závazku: závazky ze smlouvy trvají do splnění;
 7. podmínky ukončení: DMC je oprávněna smluvní vztah ukončit za podmínek sjednaných ve Smlouvě; ukončení nabývá účinnosti doručením druhé straně;

4.2Uzavírání smluvního vztahu distančním způsobem
Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
Pro případ, že je smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, uvádí DMC dále následující informace:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby;
 2. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: záloha pro uzavření smlouvy není vyžadována, není-li její úhrada sjednána při objednávce;
 3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat: závazky ze Smlouvy trvají po sjednanou dobu poskytování plnění; možnost ukončení smlouvy je uvedena v těchto obchodních podmínkách;
 4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná: spotřebitel hradí dle objednávky;
 5. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání nebo služby: v souvislosti s uzavřením smlouvy nehradí spotřebitel žádné daně ani poplatky, náklady související s dodáním služby jsou uvedeny v objednávce;
 6. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru: k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 7. DMC je oprávněna k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. DMC poučuje spotřebitele o možnosti spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření. Oznámení o odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn zaslat na adresu sídla DMC, DMC umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení, který obsahuje náležitosti stanovené právními předpisy; přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy DMC potvrdí bez zbytečného odkladu. Nevyžaduje se, aby spotřebitel uvedl důvod odstoupení, a s právem odstoupit od smlouvy není spojen žádný postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nehradí žádnou cenu za plnění, které dosud nebylo poskytnuto. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu DMC všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení. DMC sděluje, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže závazky byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy Právo odstoupit nepřísluší tomu, kdo není spotřebitelem;
 9. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby DMC začala poskytovat plnění dle smlouvy ihned po uzavření smlouvy, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel prohlašuje, že měl možnost se seznámit s těmito informacemi a se zněním nabídky smlouvy v dostatečném předstihu před jejím uzavřením a že mu byl poskytnut formulář pro odstoupení od smlouvy.

4.3Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: DMC management consulting s.r.o., IČO: 27113671, se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí tohoto plnění (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

4.4Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557, § 1740 odst. 3, § 1764 až 1766, § 1793 až 1795, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 2620 až § 2622.

4.5Práva vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě dvou (2) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

4.6Pro případ, že by smlouva obsahovala mezinárodní prvek, smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, 1980).

4.7Zákazník potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) kratší doba splatnosti, (ii) oprávnění k započtení jakýchkoli pohledávek, (iii) limitace práva Zákazníka na náhradu újmy, (iv) vyloučení ochranných ustanovení týkajících se režimu adhezních smluv, vyloučení výkladu v neprospěch navrhovatele a vyloučení limitu pro úroky z prodlení, (v) převzetí nebezpečí změny okolností Zákazníkem, (vii) vyloučení pravidla o uzavření smlouvy v případě, že je v přijetí provedena nepodstatná odchylka.